STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Ánh Tuyết Thôn Vĩ, Cao Viên Thanh Oai 0934341233
2 QT Thạch Bích Thôn Giữa, Bích Hòa Thanh Oai
3 QT Ngọc Thoa 58 Phố Vác Thanh Oai 0947656988
4 QT Thanh Hà Chợ Rùa, Thanh Thùy Thanh Oai 0979281568
5 QT Ánh Tuyết Thôn Bãi, Cao Viên Thanh Oai 0934341233
6 QT An Bình Phố Mới, Bình Đà Thanh Oai
7 QT tư nhân GPP Chị Hương Tảo Dương Thanh Oai 01685010762