STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bao Anh Dươc Hãng 82, Hai Thương Lang Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0919226633
2 Minh Phát 73B, Hải Thượng Lãng Ông, F10, Quận 5 Quận 5 0933761622
3 An Thái 153, Cao Đạt, F1, Quận 5 Quận 5 0913979178
4 Vĩnh Lộc 130, Lương Nhữ Học, 11, Quận 5 Quận 5 02838592306
5 Sô 99 99, Lương Như Học, 10, Quận 5 Quận 5 0918585441
6 Nam Sang 018 Lô E, Chung Cư Hung Vương, 11, Quận 5 Quận 5 01228090329
7 Phước Hưng 110A, Hải Thượng Lão Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0909318316
8 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 02839550885
9 An Đông 282, Trân Phu´, 8, Quận 5 Quận 5 0903326565
10 Cưu Long 1 158, Nguyên Trãi, 3, Quận 5 Quận 5 0903011853
11 Diêu Thọ 1, Thuân Kiều, 12, Quận 5 Quận 5 0934153338
12 Hoang Khang 87, Luong Nhu Hoc, 10, Quận 5 Quận 5 0934303847
13 Hai Bình 257B, Nguyên Biểu, 2, Quận 5 Quận 5 0934087637
14 Số 6 65, Thuận Kiều, F12, Quận 5 Quận 5 02838562314
15 An Thùy 17, Thuận Kiều, P12, Quận 5 Quận 5 02839560095
16 Bảo Ngân 49, Thuận Kiều, P.12, Quận 5 Quận 5 02838547587
17 Đức Nhân 40, Bùi Hữu Nghĩa, F5, Quận 5 Quận 5 0909502465
18 Giác Luận 43, Lương Nhữ Học, , Quận 5 Quận 5 0918585441
19 Hòa Bình 31, Bùi Hữu Nghĩa, F5, Quận 5 Quận 5 0705492808
20 Minh Huyền 27, Thuận Kiều, 12, Quận 5 Quận 5 02873001827
21 Ngọc Tuyết 35, Thuận Kiều, F12, Quận 5 Quận 5 0909662290
22 Vũ Tùng 192, Lê Hồng Phong, 11, Quận 5 Quận 5 02838322460
23 Đông Phương 146, Lương Nhữ Học, P.11, Quận 5 Quận 5 02838594784
24 Tấn Thuyên 21, Thuận Kiều, P12, Quận 5 Quận 5 0909617077
25 Minh Loan 3, Chung Cư Phan văn Trị, P2, Quận 5 Quận 5 0904712933
26 Vĩnh Khang 85, Triệu Quang Phục, P10, Quận 5 Quận 5 02838591911
27 Vạn Hưng 25, Hải thượng Lãng Ông, P10, Quận 5 Quận 5 02838556406
28 Nhung Thành 33, Nguyễn Văn Đừng, P6, Quận 5 Quận 5 0918426243