STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhơn Chúng Đường 26, Ông Ích Khiêm, F. 14 Quận 11 02838658413
2 Việt Số 01 596, Nguyễn Chí Thanh, F. 4, Quận 11 Quận 11 02839561247
3 Số 1 14, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 02838650988
4 Kim Loan 10, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 02838619774