STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Việt Số 01 596, Nguyễn Chí Thanh, F. 4, Quận 11 Quận 11 02839561247
2 Nhơn Chúng Đường 26, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 02838658413
3 Số 1 14, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 02838650988
4 Kim Loan 10, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 02838619774
5 Anh Vũ 163, Lãnh Binh Thăng, 12, Quận 11 Quận 11 0937989496
6 Ngọc Thủy 114, Tôn Thất Hiệp, 13, Quận 11 Quận 11 0918686082