STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Công ty TNHH Minh An Số 215 Đường Điện Biên Yên Bái 0912475200