STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Long Đơm Phố Nghệ, Xóm Nhà Thờ, Minh Cường Thường Tín
2 QT Hưởng Thu Cầu Đỗ Hà, Khánh Hà Thường Tín
3 QT Mai Hoa Chợ Ba Lăng, Minh Tiến Thường Tín
4 NT Hà Linh Xóm Đinh Tiên Hoàng, Xã Hà Hồi Thường Tín