STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Việt Số 01 596, Nguyễn Chí Thanh, F. 4, Quận 11 Quận 11 0839561247
2 Nhơn Chúng Đường 26, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 0838658413
3 Số 1 14, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 0838650988
4 Kim Loan 10, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 0838619774
5 Anh Vũ 163, Lãnh Binh Thăng, 12, Quận 11 Quận 11 0949957411