STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Tú Anh Tiểu khu Mỹ Lâm, TT Phú Xuyên Phú Xuyên
2 QT Hoàng Minh Cường Tiểu khu Mỹ Lâm, TT Phú Xuyên Phú Xuyên