STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hoàng Đàn Số 14 Nguyễn Văn Tố Hoàn Kiếm 0947867399
2 NT Hoàng Đàn Số 14 Nguyễn Văn Tố Hoàn Kiếm