STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Chung Chiến Chùa Già Lê, Bá Nội, Hồng Hà Đan Phượng 0982628775
2 NT Lan Phương 51 Phố Phùng Hưng, TT Phùng Đan Phượng 0979331022
3 QT Nhân Quyết Cụm 4 Thọ Xuân Đan Phượng 01669259091
4 Tuấn Hằng Liên Hà Đan Phượng 01648866968
5 QT Công Truyền-Chị Giang Đội 6, Thọ An Đan Phượng 0942090822
6 QT Đỗ Thị Thu Cổng làng Vĩnh Kỳ, Tân Hội Đan Phượng 01254223067
7 QT Trang Lĩnh Chợ Thương Bình, Đại Phùng Đan Phượng 0978885708
8 NT Tuấn Phương Xóm 4, Đường Làng Quý, Liên Hà Đan Phượng 0977238892
9 QT Nhân Quyết Cụm 4 Thọ Xuân Đan Phượng
10 QT Công Truyền-Chị Giang Đội 6, Thọ An Đan Phượng
11 QT Đỗ Thị Thu Cổng làng Vĩnh Kỳ, Tân Hội Đan Phượng
12 QT Trang Lĩnh Chợ Thương Bình, Đại Phùng Đan Phượng
13 NT Tuấn Phương Xóm 4, Đường Làng Quý, Liên Hà Đan Phượng
14 QT Chung Chiến Chùa Già Lê, Bá Nội, Hồng Hà Đan Phượng
15 NT lan Phương 51 Phố Phùng Hưng, TT Phùng Đan Phượng
16 QT Nguyễn Thị Giang Đội 7, Thọ An Đan Phượng