STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy Thu Hương Chợ Cái Nước, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước Cà Mau 007803 883548
2 Quầy Ngọc Hiền 461, Chợ Thị trấn Đầm Dơi, Thị trấn Đầm Dơi Cà Mau 07803858034
3 Quầy Ngọc Quý Chợ Năm Căn, Thị trấn Năm Căn, Thị trấn Năm Căn Cà Mau 07803 877204
4 Qt Xuân Tiến Khóm 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 07803891199
5 Nt Vĩnh Thuận 6C, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0947 779396